Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van RunningSmart kunnen enkel via het online registratiesysteem op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres.

Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt. Contacteer zeker het secretariaat (info@runningSmart.be) zodat er kan nagegaan worden wat er misging.

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van RunningSmart en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen RunningSmart en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging en de verkoopsfactuur voor uw administratie.

We contacteren u terug binnen de week voor de startdatum van de cursus met verdere details.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

Annuleert u tot en met 3 weken (21 kalenderdagen) vóór de start van de workshop? U betaalt 20€ als tussenkomst voor de administratiekosten.

Annuleert u tot en met 10 dagen (10 kalenderdagen) vóór de start van de workshop? U betaalt 40€ als tussenkomst voor de administratiekosten.

Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld.

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan.

Betalen

Na inschrijving ontvangt u uitnodiging tot betaling via Bancontact of via overboeking. U wordt vriendelijk verzocht deze betaling meteen in orde te brengen. Alle opmerkingen betreffende de inschrijving moeten ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de inschrijving bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen.

In geval van terugbetaling van inschrijfgelden garanderen wij een restitutietermijn van 3 weken, na melding van de annulatie.

Algemene bepalingen

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door RunningSmart volledig geretourneerd. RunningSmart verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de workshop door RunningSmart algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van RunningSmart en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RunningSmart  – wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van RunningSmart, vallen totaal ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van de inhoud van workshops aangeleerd door RunningSmart  valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. RunningSmart en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Bij wanbetaling heeft RunningSmart het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van RunningSmart. RunningSmart behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een workshop te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. RunningSmart neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Deelnemersgegevens worden door RunningSmart gebruikt om personen op de hoogte te houden van het aanbod van RunningSmart en MovingSmart bvba. Deze gegevens worden niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.

RunningSmart houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van RunningSmart en tevens door de docenten van de opleiding waarvoor men zich inschreef.

De deelnemer is er eveneens toe gebonden alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen.

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van RunningSmart. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretariaat van RunningSmart.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!