Algemene voorwaarden RunningSmart-online tool

 

Gebruiksovereenkomst Demo Online Tool

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt via de website, wanneer u RunningSmart installeert of gebruikt, gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Gelieve deze te lezen alvorens u RunningSmart gebruikt.

Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst mag u geen gebruik maken van RunningSmart.

MovingSmart VOF is de ontwikkelaar en eigenaar van het softwarepakket met de benaming RunningSmart, dat gebruikt wordt via het Internet.

MovingSmart VOF wenst deze software ter beschikking te stellen aan eindgebruikers, “De Klant”, via een speciaal daartoe ontwikkelde website op het Internet hierna genoemd “De  Demo”.

De Klant erkent kennis genomen te hebben van de Demo, de werking, de inhoud en de functionele vereisten ervan, evenals van de Software, de werking, de inhoud en de functionele vereisten ervan.

De Klant wenst, onder de voorwaarden zoals voorzien in deze Overeenkomst, gebruik te maken van de diensten van RunningSmart, meer in het bijzonder van de Software, dat via de Demo ter beschikking wordt gesteld.

 

1.              Definities

1.1.        De “Demo” wordt gedefinieerd als de website die door RunningSmart werd ontwikkeld, en door RunningSmart wordt voorbehouden en gebruikt om de Software ter beschikking te stellen aan de Klant.

1.2.        De “Software” is de webapplicatie en alle software in het installatiepakket of in de meegeleverde of bijbehorende media, software van de online versie van RunningSmart, gedrukt materiaal, documentatie online of elektronische documentatie, en alle kopiën en hiervan afgeleide software en materialen, zo die er zijn, ontwikkeld door en eigendom van RunningSmart, dat door RunningSmart (via de Demo) ter beschikking wordt gesteld van de Klant.

 

2.          Voorwerp van de Overeenkomst

Volgend op de gratis registratie en het bezorgen van de persoonlijke gegevens, en na activatie van de Demo door RunningSmart, verstrekt RunningSmart aan de Klant, die aanvaardt, het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht van toegang tot de Demo en het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken, louter voor intern gebruik, van de Software conform en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

 

3.            Gebruik van de Demo en/of de Software

3.1.        De Klant verbindt zich ertoe de Demo en/of de Software te gebruiken conform de voorwaarden van deze Overeenkomst, en conform de voorschriften van de geldende wetgeving.

3.2.       De Demo wordt na registratie op de website geactiveerd door RunningSmart. De Demo en de Software zal “online” zijn, dat wil zeggen zal consulteerbaar zijn voor de Klant via Internet.

De Demo zal eventueel “offline” zijn (dat wil zeggen niet consulteerbaar zal zijn voor de Klanten via Internet) ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken of ingeval van panne of storing. RunningSmart zal trachten het ongemak van eventuele storingen tot een minimum te beperken.

De Klant erkent en aanvaardt dat de Demo en de Software van tijd tot tijd “offline” kan zijn ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken of ingeval van panne of storing, en ziet af van enige aansprakelijkheidsvordering tegen RunningSmart voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en of de gevolgen of de schade die er het gevolg van moge zijn.

 

4.            Gebruiksbeperkingen

4.1.        De Klant erkent uitdrukkelijk en aanvaardt dat deze Overeenkomst hem geen enkele eigendomstitel en/of -recht geeft op de Demo en/of de Software, of enig gedeelte daarvan, noch op enige intellectuele eigendomsrechten op en/of met betrekking tot de Demo en/of de Software.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, voor welke aard ook, daarbij inbegrepen de auteursrechten op de Demo en/of op de Software zullen te allen tijde bij RunningSmart /MovingSmart VOF blijven.

4.2.        De Klant erkent uitdrukkelijk dat zijn rechten onder deze Overeenkomst beperkt zijn tot het recht van toegang tot de Demo en het recht gebruik te maken van de Software.

4.3.        De Klant krijgt via de Demo de mogelijkheid om 1 RunningSmart-screening te doorlopen en een risicoprofiel en oefenprogramma aan te maken.

4.4.        De Demo beschikt slechts over een beperkt aantal functionaliteiten en is slechts een voorbeeld van de Online Tool van RunningSmart.

4.5.        De Klant krijgt slechts toegang tot de Demo gedurende een periode van 2 maanden, waarna de toegang zal geweigerd worden.

 

5.            Prijs

In ruil voor het in artikel 2 vermelde recht van toegang tot de Demo en het recht van gebruik van de Software betaalt de Klant geen vergoedingen. De toegang is gratis na registratie en activatie door RunningSmart.

 

6.            Vertrouwelijkheid

6.1.        De Klant stemt ermee in om geen informatie of gegevens die door RunningSmart werd(en) meegedeeld, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling of visueel, of die op enige andere wijze verworven of ontwikkeld is (zijn), aan derden bekend te maken of in eigen voordeel of in het voordeel van anderen te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, in zoverre deze informatie of gegevens niet al algemeen bekend is (zijn) geworden.

De Klant erkent dat de Website en de Software vertrouwelijk zijn, handelsgeheimen en beschermde informatie van RunningSmart bevatten, en eigendom en een waardevol commercieel bezit zijn van RunningSmart.

Het gebruik en de bekendmaking van de Demo en/of de Software zijn beperkt. De Klant stemt ermee in de Demo en/of de Software vertrouwelijk te houden en niet aan derden te openbaren, tenzij bij het gebruik ervan bij klanten en collega’s, en (a) de Demo en de Software enkel ter beschikking te stellen aan deze van haar medewerkers die het contractueel is toegestaan, die toegang dienen te hebben teneinde de Demo en/of de Software te kunnen gebruiken en die door de Klant op de hoogte zijn gebracht van de eigendomsrechten die op de Demo en de Software rusten; (b) ervoor te zorgen dat de bedoelde medewerkers de Demo en de Software als vertrouwelijk behandelen; (c) verspreiding of andere vormen van openbaarmaking van de Demo en/of de Software aan andere personen dan deze bedoeld in (a) hierboven te vermijden; (d) niet toe te staan dat iemand de Demo en/of de Software openbaar maakt of ter beschikking stelt aan eender welke bedrijfseenheid, afdeling, groep of dochteronderneming van de Klant of van de moederonderneming van de Klant, indien deze betrokken is in de ontwikkeling of de verkoop van programma’s welke concurrentieel zijn of kunnen zijn met de Demo en/of de Software; en (e) te verzekeren dat alle medewerkers op de hoogte zijn van voormelde beperkingen.

6.2.        De Klant verbindt er zich tevens toe om de toegangscode tot de Demo en/of de Software geheim te houden en niet aan derden te openbaren, en/of een derde toe te laten gebruik te maken van de toegangscode die specifiek en uitdrukkelijk door RunningSmart aan de Klant is toegewezen. Een derde toelaten de toegangscode te laten gebruiken, en deze aldus wederrechtelijke toegang verlenen de Demo en/of de Software, is een inbreuk op deze Overeenkomst die RunningSmart zal toelaten om met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaandelijke waarschuwing en/of ingebrekestelling huidige Overeenkomst te ontbinden lastens de Klant en de Klant de verdere toegang tot de Demo en/of de Software te ontzeggen.

6.3.        De Klant verbindt er zich toe om RunningSmart onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra de Klant kennis krijgt van misbruik door een derde van de toegangscode tot de Demo en/of de Software.

6.4.        De Klant maakt zich sterk dat ook haar aangestelden, medewerkers, gevolmachtigden, etc. de bepalingen van dit artikel strikt zullen naleven.

6.5.        Ingeval van inbreuk op de voorschriften van dit artikel, of indien de informatie wordt gebruikt door een derde, zal de Klant per inbreuk een bedrag betalen van 50.000 EURO bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, niettegenstaande het recht van RunningSmart om de integrale schade te bewijzen en te vorderen die zij door dergelijke inbreuk zal lijden.

6.6.        De verplichtingen van de Klant beschreven in dit artikel zullen blijven voortbestaan onafgezien van de beëindiging van deze Overeenkomst.

 

7.            Verplichtingen van de Klant

7.1.        De Klant verbindt er zich toe de Demo en de Software uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik. Deze Overeenkomst en de toegang tot de Demo en het gebruiksrecht op de Software die conform deze Overeenkomst zijn verleend mogen niet worden afgestaan, op enige andere manier worden overgedragen, of ter beschikking worden gesteld door de Klant aan enige derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RunningSmart.

7.2.        Noch de Software, noch enig hiervan afgeleid product of nevenproduct mag verdeeld worden aan enige andere partij.

7.3.        De Klant is niet bevoegd om enige wijzigingen aan de Software en documentatie aan te brengen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van RunningSmart.

De Klant verbindt zich ertoe niet te trachten de technologie en/of de source code die aan de Demo en/of de Software, of het gebruik van de Software via de Demo ten grondslag ligt, te modificeren, decompileren, of via reversengineering of enige andere techniek te achterhalen.

7.4.        De Klant erkent uitdrukkelijk dat zijn rechten op de Demo en/of de Software, evenals op de documentatie strikt beperkt zijn tot de rechten gespecificeerd in deze Overeenkomst.

7.5.        De Klant verbindt er zich toe om de uitrusting en de systeemsoftware die nodig is voor de toegang tot de Demo en het gebruik van de Software ter beschikking te hebben.

7.6.        De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks (via datagegevens) virussen en/of andere schadelijke software of softwaredelen, bedoeld om programmatuur en/of data te storen, te beschadigen, te vernietigen, te wissen, te verplaatsen, of op enige andere manier te manipuleren, te zenden, te uploaden, te publiceren, of over te maken naar de Demo en/of in te voeren in de Software.

7.7.        De Klant eerbiedigt het zelfstandig ondernemerschap, maar onderstreept de eenheid van RunningSmart naar het publiek toe.

 

8.            Aansprakelijkheid

8.1.        RunningSmart stelt de Demo en de Software ter beschikking aan de Klant in de staat waarin deze zich bevindt. De Klant weet en erkent dat RunningSmart alle nodige inspanningen levert om de Demo en de Software zo nauwkeurig en zo correct mogelijk te houden.

8.2.        De Klant weet en erkent tevens dat het bereiken van correcte resultaten met de Demo en de Software afhankelijk is van het gebruik en de ingave van correcte gegevens, data, informatie, etc. door de Klant. De Klant aanvaardt dan ook uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor de correctheid van de ingevoerde data, gegevens, informatie, ... en ontslaat RunningSmart uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die het gevolg is van de ingave van niet-correcte data, gegevens, informatie, etc.

8.3.        RunningSmart doet de nodige inspanningen om een veilige, correct werkende, ononderbroken en foutloze connectie met, en gebruik van de Demo en de Software te voorzien, doch RunningSmart garandeert in geen geval dat de Demo en/of de Software steeds veilig, correct, ononderbroken, en/of foutloos zal werken.  De Klant aanvaardt uitdrukkelijk om de Demo en de Software uitsluitend op eigen risico te gebruiken, en uitsluitend op eigen risico data, gegevens, informatie op de Demo of in de Software in te voeren.

Zij kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel tijdelijk niet beschikbaar zijn van de server waarop de Demo, de Software en de data van de klant worden gehost.

8.4.        RunningSmart is niet aansprakelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik, dat de Klant maakt van de Demo en/of van de Software, noch voor de eventuele ongeschiktheid van de Demo en/of de Software voor de specifieke noden en behoeftes van de Klant.  

De Klant erkent uitdrukkelijk, alvorens deze Overeenkomst aanvaard te hebben, de Demo en de Software, en de werking ervan bestudeerd te hebben. De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van, het gebruik en de correcte toepassing van de Demo en de Software.

8.5.        RunningSmart zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade berokkend aan de Klant zoals commerciële- of financiële verliezen, winst of omzetderving, verlies van data, verlies van reputatie, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De aansprakelijkheid van RunningSmart is uitdrukkelijk beperkt tot rechtstreekse schade. Niet voor onrechtstreekse schade. RunningSmart kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen buiten het RunningSmart netwerk. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van de Demo en de Software, daarbij rekening houdend met de specificaties en de instructies van RunningSmart. RunningSmart kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke schade aan derden op basis van informatie van de Demo door de Klant aan deze derden verstrekt of ten behoeve van derden gebruikt.

Indien een eventuele wanprestatie van RunningSmart niet in natura zou kunnen worden hersteld, dan zal de Klant de door hem geleden rechtstreekse schade moeten bewijzen.

In geen enkel geval zal RunningSmart aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de helft van het totale bedrag door de Klant per jaar betaald onder deze Overeenkomst.

8.6.        De Klant kan in geen geval enige aanspraak tegenover RunningSmart laten gelden na verloop van een termijn van meer dan 6 maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan.

8.7.        Derden kunnen geenszins enig recht op schadevergoeding tegenover RunningSmart doen gelden op basis van deze overeenkomst of anderzijds. Indien RunningSmart wordt aansprakelijk gesteld tegenover derden op basis van informatie van de Demo door de Klant aan deze derden verstrekt of ten behoeve van derden gebruikt, en RunningSmart aan deze derden schadevergoeding dient te betalen, zal de Klant RunningSmart vergoeden voor het gedeelte van de schadevergoeding dat RunningSmart niet zou hebben moeten betalen indien de derde door de bepalingen van deze overeenkomst zou zijn gebonden.

 

9.            Duur en beëindiging van de Overeenkomst

9.1.        Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door de Klant en wordt aangegaan voor een termijn van twee (2) maanden.

Na het verstrijken van de hierboven genoemde initiële termijn zal de Overeenkomst beëindigd worden.

9.2.        Ingeval een partij nalaat haar verplichtingen of verbintenissen voorzien in deze Overeenkomst of haar Bijlagen na te leven, behouden partijen zich het recht voor om, naast alle andere rechtsmiddelen die zij zich krachtens deze Overeenkomst of haar Bijlagen hebben voorbehouden of waarop zij van rechtswege aanspraak kan maken, de Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden, zonder enige terugbetaling aan de nalatige partij en met volledige schadevergoeding van de niet-nalatige partij.

 

10.          Beveiliging

10.1       RunningSmart heeft alle nuttige maatregelen genomen voor de fysische en logische beveiliging van de Demo en/of de Software, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen.

10.2.      RunningSmart verbindt zich ertoe al het nodige te doen voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan zij kennis zou krijgen tijdens de vervulling van haar contractuele verbintenissen, en deze gegevens onder geen beding te gebruiken voor welke doeleinden dan ook zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van RunningSmart, de Klant of de Eindklant.

 

11.          Overmacht

RunningSmart is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst in zoverre dat een dergelijke niet-naleving te wijten is aan industriële geschillen, lock-outs, stroomuitval, regeringsdaden, oorlog, vijandelijkheden, rellen, burgerlijke onrusten, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte van het personeel van RunningSmart, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van RunningSmart of andere zaken die buiten de redelijke controle van RunningSmart vallen, hetzij reeds bestaande op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst of opduikend op een later tijdstip. In geval van een overmacht situatie zoals hierboven omschreven zal RunningSmart steeds het recht hebben haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, of, indien de overmacht situatie meer dan zes (6) maanden duurt, om de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat RunningSmart in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 

12.          Aanvaarding

Partijen erkennen dat ze deze Overeenkomst hebben gelezen, deze volledig begrijpen en dat ze overeenkomsten door de bepalingen en voorwaarden daarvan te zijn gebonden.

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze Overeenkomst, en haar Bijlagen, de enige en volledig overeenkomst is tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de Demo en de Software.

Een partij zal deze Overeenkomst en/of enige rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst slechts kunnen overdragen aan een derde, mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de andere partij.

 

13.          Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) bevoegd.

 


 

Gebruiksovereenkomst Online Tool

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt via de website, wanneer u RunningSmart installeert of gebruikt, gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Gelieve deze te lezen alvorens u RunningSmart gebruikt.

Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst mag u geen gebruik maken van RunningSmart.

MovingSmart VOF is de ontwikkelaar en eigenaar van het softwarepakket met de benaming RunningSmart, dat gebruikt wordt via het Internet.

MovingSmart VOF wenst deze software ter beschikking te stellen aan eindgebruikers, “De Klant”, via een speciaal daartoe ontwikkelde website op het Internet hierna genoemd “De  Online Tool”.

De Klant erkent kennis genomen te hebben van de Online Tool, de werking, de inhoud en de functionele vereisten ervan, evenals van de Software, de werking, de inhoud en de functionele vereisten ervan.

De Klant wenst, onder de voorwaarden zoals voorzien in deze Overeenkomst, gebruik te maken van de diensten van RunningSmart, meer in het bijzonder van de Software, dat via de Online Tool ter beschikking wordt gesteld.

 

1.              Definities

1.1.        De “Online Tool” wordt gedefinieerd als de website die door RunningSmart werd ontwikkeld, en door RunningSmart wordt voorbehouden en gebruikt om de Software ter beschikking te stellen aan de Klant.

1.2.        De “Software” is de webapplicatie en alle software in het installatiepakket of in de meegeleverde of bijbehorende media, software van de online versie van RunningSmart, gedrukt materiaal, documentatie online of elektronische documentatie, en alle kopiën en hiervan afgeleide software en materialen, zo die er zijn, ontwikkeld door en eigendom van RunningSmart, dat door RunningSmart (via de Online Tool) ter beschikking wordt gesteld van de Klant.

 

2.          Voorwerp van de Overeenkomst

Mits betaling van de overeengekomen vergoedingen verstrekt RunningSmart aan de Klant, die aanvaardt, het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht van toegang tot de Online Tool en het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken, louter voor intern gebruik, van de Software conform en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

 

3.            Gebruik van de Online Tool en/of de Software

3.1.        De Klant verbindt zich ertoe de Online Tool en/of de Software te gebruiken conform de voorwaarden van deze Overeenkomst, en conform de voorschriften van de geldende wetgeving.

3.2.        De Online Tool en de Software zal “online” zijn, dat wil zeggen zal consulteerbaar zijn voor de Klant via Internet.

De Online Tool zal eventueel “offline” zijn (dat wil zeggen niet consulteerbaar zal zijn voor de Klanten via Internet) ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken of ingeval van panne of storing. RunningSmart zal trachten het ongemak van eventuele storingen tot een minimum te beperken.

De Klant erkent en aanvaardt dat de Online Tool en de Software van tijd tot tijd “offline” kan zijn ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken of ingeval van panne of storing, en ziet af van enige aansprakelijkheidsvordering tegen RunningSmart voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en of de gevolgen of de schade die er het gevolg van moge zijn.

 

4.            Gebruiksbeperkingen

4.1.        De Klant erkent uitdrukkelijk en aanvaardt dat deze Overeenkomst hem geen enkele eigendomstitel en/of -recht geeft op de Online Tool en/of de Software, of enig gedeelte daarvan, noch op enige intellectuele eigendomsrechten op en/of met betrekking tot de Online Tool en/of de Software.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, voor welke aard ook, daarbij inbegrepen de auteursrechten op de Online Tool en/of op de Software zullen te allen tijde bij RunningSmart /MovingSmart VOF blijven.

4.2.        De Klant erkent uitdrukkelijk dat zijn rechten onder deze Overeenkomst beperkt zijn tot het recht van toegang tot de Online Tool en het recht gebruik te maken van de Software.

4.3.        De Klant erkent uitdrukkelijk dat binnen deze Overeenkomst hij slecht recht van toegang tot de Online Tool en het recht van gebruik van de Software heeft voor 1 praktijkadres / instelling / organisatie / vereniging, van waaruit de Klant de Online Tool zal gebruiken voor het verschaffen van informatie van aan derden of voor interventies aan deze derden verstrekt.

 

5.            Prijs en betaling van licentie

5.1.        In ruil voor het in artikel 2 vermelde recht van toegang tot de Online Tool en het recht van gebruik van de Software betaalt de Klant maandelijkse/jaarlijkse/eenmalige vergoedingen.

5.2.        Deze vergoedingen zijn exclusief BTW en zullen jaarlijks automatisch aangepast worden pro rata 80% van de reële kostenstijging van RunningSmart. Partijen komen overeen dat de Agoria-index een goede weergave is van de kosten van RunningSmart. Indien de Agoria-index van de consumptieprijzen deze kosten niet langer zou weerspiegelen, zullen de werkelijke kosten van RunningSmart als basis dienen voor de aanpassing van de onder deze Overeenkomst verschuldigde vergoedingen.

5.3.        Alle facturen van RunningSmart zijn te betalen ten laatste dertig (30) dagen na factuurdatum op de bankrekening van en zonder kosten voor RunningSmart.

Indien verschuldigde bedragen niet zijn betaald op de vervaldag, heeft RunningSmart van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op interesten op alle verschuldigde bedragen vanaf de vervaldag tot op de dag van werkelijke betaling, gelijk aan anderhalve (1,5) procent per maand op het factuurbedrag (inclusief BTW). Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend.

Bovendien is RunningSmart gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien (15) procent van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EURO.

Ingeval van niet-betaling van een door de Klant aan RunningSmart verschuldigde factuur op de voorziene vervaldag, zal RunningSmart het recht hebben om met onmiddellijk ingang en zonder ingebrekestelling de Klant de toegang tot de Online Tool en/of de Software te ontzeggen tot de betaling van de openstaande factuur op de rekening van RunningSmart is toegekomen.

De facturen worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van RunningSmart. Eventuele kosten van betaling zijn ten laste van de Klant.

Eventueel protest tegen een factuur dient binnen de acht (8) werkdagen na factuurdatum bij RUNNINGSMART aangetekend toe te komen.

 

6.            Exclusiviteit Online Tool en voorwaarden

Indien de Klant een exclusiviteitsrechts wenst te verkrijgen voor het gebruik van de Online Tool voor een welbepaalde regio, dan is dit het onderwerp van een aparte overeenkomst die niet binnen deze Overeenkomst valt. De voorwaarden waaronder de exclusiviteit wordt toegekend, worden individueel en geval per geval bepaald, onderhandeld en vastgelegd in een bindend contract.

 

7.            Vertrouwelijkheid

7.1.        De Klant stemt ermee in om geen informatie of gegevens die door RunningSmart werd(en) meegedeeld, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling of visueel, of die op enige andere wijze verworven of ontwikkeld is (zijn), aan derden bekend te maken of in eigen voordeel of in het voordeel van anderen te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, in zoverre deze informatie of gegevens niet al algemeen bekend is (zijn) geworden.

De Klant erkent dat de Online Tool en de Software vertrouwelijk zijn, handelsgeheimen en beschermde informatie van RunningSmart bevatten, en eigendom en een waardevol commercieel bezit zijn van RunningSmart.

Het gebruik en de bekendmaking van de Online Tool en/of de Software zijn beperkt. De Klant stemt ermee in de Online Tool en/of de Software vertrouwelijk te houden en niet aan derden te openbaren, tenzij bij het gebruik ervan bij klanten en collega’s, en (a) de Online Tool en de Software enkel ter beschikking te stellen aan deze van haar medewerkers die het contractueel is toegestaan, die toegang dienen te hebben teneinde de Online Tool en/of de Software te kunnen gebruiken en die door de Klant op de hoogte zijn gebracht van de eigendomsrechten die op de Online Tool en de Software rusten; (b) ervoor te zorgen dat de bedoelde medewerkers de Online Tool en de Software als vertrouwelijk behandelen; (c) verspreiding of andere vormen van openbaarmaking van de Online Tool en/of de Software aan andere personen dan deze bedoeld in (a) hierboven te vermijden; (d) niet toe te staan dat iemand de Online Tool en/of de Software openbaar maakt of ter beschikking stelt aan eender welke bedrijfseenheid, afdeling, groep of dochteronderneming van de Klant of van de moederonderneming van de Klant, indien deze betrokken is in de ontwikkeling of de verkoop van programma’s welke concurrentieel zijn of kunnen zijn met de Online Tool en/of de Software; en (e) te verzekeren dat alle medewerkers op de hoogte zijn van voormelde beperkingen.

7.2.        De Klant verbindt er zich tevens toe om de toegangscode tot de Online Tool en/of de Software geheim te houden en niet aan derden te openbaren, en/of een derde toe te laten gebruik te maken van de toegangscode die specifiek en uitdrukkelijk door RunningSmart aan de Klant is toegewezen. Een derde toelaten de toegangscode te laten gebruiken, en deze aldus wederrechtelijke toegang verlenen de Online Tool en/of de Software, is een inbreuk op deze Overeenkomst die RunningSmart zal toelaten om met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaandelijke waarschuwing en/of ingebrekestelling huidige Overeenkomst te ontbinden lastens de Klant en de Klant de verdere toegang tot de Online Tool en/of de Software te ontzeggen.

7.3.        De Klant verbindt er zich toe om RunningSmart onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra de Klant kennis krijgt van misbruik door een derde van de toegangscode tot de Online Tool en/of de Software.

7.4.        De Klant maakt zich sterk dat ook haar aangestelden, medewerkers, gevolmachtigden, etc. de bepalingen van dit artikel strikt zullen naleven.

7.5.        Ingeval van inbreuk op de voorschriften van dit artikel, of indien de informatie wordt gebruikt door een derde, zal de Klant per inbreuk een bedrag betalen van 50.000 EURO bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, niettegenstaande het recht van RunningSmart om de integrale schade te bewijzen en te vorderen die zij door dergelijke inbreuk zal lijden.

7.6.        De verplichtingen van de Klant beschreven in dit artikel zullen blijven voortbestaan onafgezien van de beëindiging van deze Overeenkomst.

 

8.            Verplichtingen van de Klant

8.1.        De Klant verbindt er zich toe de Online Tool en de Software uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik. Deze Overeenkomst en de toegang tot de Online Tool en het gebruiksrecht op de Software die conform deze Overeenkomst zijn verleend mogen niet worden afgestaan, in sublicentie worden gegeven of op enige andere manier worden overgedragen, of ter beschikking worden gesteld door de Klant aan enige derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RunningSmart.

8.2.        Noch de Software, noch enig hiervan afgeleid product of nevenproduct mag verdeeld worden aan enige andere partij.

8.3.        De Klant is niet bevoegd om enige wijzigingen aan de Software en documentatie aan te brengen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van RunningSmart.

De Klant verbindt zich ertoe niet te trachten de technologie en/of de source code die aan de Online Tool en/of de Software, of het gebruik van de Software via de Online Tool ten grondslag ligt, te modificeren, decompileren, of via reversengineering of enige andere techniek te achterhalen.

8.4.        De Klant erkent uitdrukkelijk dat zijn rechten op de Online Tool en/of de Software, evenals op de documentatie strikt beperkt zijn tot de rechten gespecificeerd in deze Overeenkomst.

8.5.        De Klant verbindt er zich toe om de uitrusting en de systeemsoftware die nodig is voor de toegang tot de Online Tool en het gebruik van de Software ter beschikking te hebben.

8.6.        De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks (via datagegevens) virussen en/of andere schadelijke software of softwaredelen, bedoeld om programmatuur en/of data te storen, te beschadigen, te vernietigen, te wissen, te verplaatsen, of op enige andere manier te manipuleren, te zenden, te uploaden, te publiceren, of over te maken naar de Online Tool en/of in te voeren in de Software.

8.7.        De Klant eerbiedigt het zelfstandig ondernemerschap, maar onderstreept de eenheid van RunningSmart naar het publiek toe.

 

9.            Aansprakelijkheid

9.1.        RunningSmart stelt de Online Tool en de Software ter beschikking aan de Klant in de staat waarin deze zich bevindt. De Klant weet en erkent dat RunningSmart alle nodige inspanningen levert om de Online Tool en de Software zo nauwkeurig en zo correct mogelijk te houden.

9.2.        De Klant weet en erkent tevens dat het bereiken van correcte resultaten met de Online Tool en de Software afhankelijk is van het gebruik en de ingave van correcte gegevens, data, informatie, etc. door de Klant. De Klant aanvaardt dan ook uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor de correctheid van de ingevoerde data, gegevens, informatie, ... en ontslaat RunningSmart uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die het gevolg is van de ingave van niet-correcte data, gegevens, informatie, etc.

9.3.        RunningSmart doet de nodige inspanningen om een veilige, correct werkende, ononderbroken en foutloze connectie met, en gebruik van de Online Tool en de Software te voorzien, doch RunningSmart garandeert in geen geval dat de Online Tool en/of de Software steeds veilig, correct, ononderbroken, en/of foutloos zal werken.  De Klant aanvaardt uitdrukkelijk om de Online Tool en de Software uitsluitend op eigen risico te gebruiken, en uitsluitend op eigen risico data, gegevens, informatie op de Online Tool of in de Software in te voeren.

Zij kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel tijdelijk niet beschikbaar zijn van de server waarop de Online Tool, de Software en de data van de klant worden gehost.

9.4.        RunningSmart is niet aansprakelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik, dat de Klant maakt van de Online Tool en/of van de Software, noch voor de eventuele ongeschiktheid van de Online Tool en/of de Software voor de specifieke noden en behoeftes van de Klant.  

De Klant erkent uitdrukkelijk, alvorens deze Overeenkomst aanvaard te hebben, de Online Tool en de Software, en de werking ervan bestudeerd te hebben. De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van, het gebruik en de correcte toepassing van de Online Tool en de Software.

9.5.        RunningSmart zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade berokkend aan de Klant zoals commerciële- of financiële verliezen, winst of omzetderving, verlies van data, verlies van reputatie, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De aansprakelijkheid van RunningSmart is uitdrukkelijk beperkt tot rechtstreekse schade. Niet voor onrechtstreekse schade. RunningSmart kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen buiten het RunningSmart netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van de Online Tool en de Software, daarbij rekening houdend met de specificaties en de instructies van RunningSmart. RunningSmart kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke schade aan derden op basis van informatie van de Demo door de Klant aan deze derden verstrekt of ten behoeve van derden gebruikt.

Indien een eventuele wanprestatie van RunningSmart niet in natura zou kunnen worden hersteld, dan zal de Klant de door hem geleden rechtstreekse schade moeten bewijzen.

In geen enkel geval zal RunningSmart aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de helft van het totale bedrag door de Klant per jaar betaald onder deze Overeenkomst.

9.6.        De Klant kan in geen geval enige aanspraak tegenover RunningSmart laten gelden na verloop van een termijn van meer dan 6 maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan.

9.7.        Derden kunnen geenszins enig recht op schadevergoeding tegenover RunningSmart doen gelden op basis van deze overeenkomst of anderzijds. Indien RunningSmart wordt aansprakelijk gesteld tegenover derden op basis van informatie van de Online Tool door de Klant aan deze derden verstrekt of ten behoeve van derden gebruikt, en RunningSmart aan deze derden schadevergoeding dient te betalen, zal de Klant RunningSmart vergoeden voor het gedeelte van de schadevergoeding dat RunningSmart niet zou hebben moeten betalen indien de derde door de bepalingen van deze overeenkomst zou zijn gebonden.

 

10.            Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1.        Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door de Klant en wordt aangegaan voor een initiële termijn van twaalf (12) maanden.

Na het verstrijken van de hierboven genoemde initiële termijn zal de Overeenkomst telkens aangegaan worden voor een termijn van twaalf (12) maanden die, bij gebreke aan schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van deze termijn, automatisch en van rechtswege verlengd wordt met dezelfde periode.

10.2.        RunningSmart heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtname van een opzeggingstermijn te beëindigen, mits schriftelijke kennisgeving, indien (a) de Klant insolvabel wordt, een gerechtelijke akkoord aanvraagt failliet wordt verklaard (of elke andere gelijkaardige actie onder eender welke insolvabiliteitswetgeving in eender welk rechtstelsel), haar activiteiten staakt of een ontbinding voorstelt, of indien (b) de Klant meer dan dertig dagen na daartoe schriftelijke door RunningSmart te zijn aangemaand verzuimt om een wanprestatie of een inbreuk op één van de bepalingen van deze Overeenkomst te herstellen.

10.3.        Onafgezien van het recht van RunningSmart om de Overeenkomst te beëindigen, zoals hierboven omschreven, zal elke partij, in geval van wanprestatie, aan de andere partij een uitdrukkelijke schriftelijke ingebrekestelling overmaken. De nalatige partij heeft vanaf de datum van de ingebrekestelling 30 (dertig) dagen de tijd om de wanprestatie te herstellen. Indien de wanprestatie op het einde van deze periode van 30 (dertig) dagen niet hersteld is, kan de niet-nalatige partij de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen.  

Ingeval een partij nalaat haar verplichtingen of verbintenissen voorzien in deze Overeenkomst of haar Bijlagen na te leven, behouden partijen zich het recht voor om, naast alle andere rechtsmiddelen die zij zich krachtens deze Overeenkomst of haar Bijlagen hebben voorbehouden of waarop zij van rechtswege aanspraak kan maken, de Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden, zonder enige terugbetaling aan de nalatige partij en met volledige schadevergoeding van de niet-nalatige partij.

 

11.          Beveiliging

11.1       RunningSmart heeft alle nuttige maatregelen genomen voor de fysische en logische beveiliging van de Online Tool en/of de Software, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen.

11.2.      RunningSmart verbindt zich ertoe al het nodige te doen voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan zij kennis zou krijgen tijdens de vervulling van haar contractuele verbintenissen, en deze gegevens onder geen beding te gebruiken voor welke doeleinden dan ook zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van RunningSmart, de Klant of de Eindklant.

 

12.          Overmacht

RunningSmart is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst in zoverre dat een dergelijke niet-naleving te wijten is aan industriële geschillen, lock-outs, stroomuitval, regeringsdaden, oorlog, vijandelijkheden, rellen, burgerlijke onrusten, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte van het personeel van RunningSmart, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van RunningSmart of andere zaken die buiten de redelijke controle van RunningSmart vallen, hetzij reeds bestaande op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst of opduikend op een later tijdstip. In geval van een overmacht situatie zoals hierboven omschreven zal RunningSmart steeds het recht hebben haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, of, indien de overmacht situatie meer dan zes (6) maanden duurt, om de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat RunningSmart in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 

13.          Aanvaarding

Partijen erkennen dat ze deze Overeenkomst hebben gelezen, deze volledig begrijpen en dat ze overeenkomsten door de bepalingen en voorwaarden daarvan te zijn gebonden.

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze Overeenkomst, en haar Bijlagen, de enige en volledig overeenkomst is tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de Online Tool en de Software.

Deze Overeenkomst zal voorrang hebben op en vervangt alle voorstellen, bestelbonnen of enige andere geschreven en/of mondeling communicatie tussen partijen.

Een partij zal deze Overeenkomst en/of enige rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst slechts kunnen overdragen aan een derde, mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de andere partij.

 

14.          Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) bevoegd.